1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.marwelle.pl przez Marlenę Grebin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DWIEKOBIETKI Marlena Grebin ul. Partyzantów 10/47 80-254 Gdańsk NIP:5911672830, REGON: 385254676 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów.

4. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
a) Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
c) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;
d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
e) Konto – wyodrębniona część Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;
f) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
g) Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
h) Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
i) Regulamin – niniejszy dokument;
j) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
k) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
l) Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod adresem www.marwelle.pl m) Sprzedawca – Marlena Grebin prowadząca działalność ospodarczą pod nazwą DWIEKOBIETKI Marlena Grebin ul. Partyzantów 10/47 80-254 Gdańsk NIP:5911672830, REGON: 385254676;
n) Umowa sprzedaży – zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedawcą, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
o) Usługi elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.),
q) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
r) Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
s) Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym,
t) koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów,
u) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
v) Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

y) Zamówienie Pre-Order/Przedsprzedaż – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. Zamówienia Pre-Order nie podlegają formie płatności „za pobraniem”.

5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na
stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin
danej promocji nie stanowi inaczej.
7. W ramach Sklepu umowy zawierane są w języku polskim.

 

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez
system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) standardowa przeglądarka internetowa
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
e) program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
2. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po
stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby
nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków
technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
3. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy
plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka cookies
dostępna na stronie internetowej Sklepu.
4. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez
przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
5. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego
korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z
przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w
sieci Internet zasadami.

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących
bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia,
Newslettera , formularza kontaktowego
2. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi prowadzenia Konta konieczna jest
uprzednia Rejestracja w Sklepie internetowym, która następuje poprzez
wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego
na stronach internetowych Sklepu.
3. Umowa o prowadzenie Konta zawarta jest z chwilą otrzymania przez
Użytkownika potwierdzenia Rejestracji na czas nieoznaczony. Użytkownik
może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia Sprzedawcy lub skorzystania z przycisku „usuń Konto”.
4. Sprzedawca udostępnia Formularz zamówienia umożliwiający dokonanie
zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie. Usługa udostępnienia
Formularza zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą wysłania Formularza zamówienia do Sprzedawcy.
5. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisu do Newslettera w celu
otrzymywania od Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty
elektronicznej informacji handlowych i promocyjnych. Usługa Newslettera
jest świadczona przez czas nieoznaczony. Każdy Użytkownik może w
dowolnym czasie odwołać zgodę na przesyłanie Newslettera poprzez
wysłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia go z listy subskrybentów lub
poprzez samodzielne wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w treści
Newslettera.
6. Elektroniczny formularz kontaktu umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Usługa
formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu w chwili przesłania formularza do Sprzedawcy.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie
Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a
związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.marwelle.pl, Klient
może złożyć na adres mailowy sklep@marwelle.pl . Złożona w ten sposób
reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od
dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 

4. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone
na rynek polski, o ile Sprzedawca nie oznaczył ich jako
niepełnowartościowe.
2. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają
wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera
kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie.
3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie
stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy wejść na stronę internetową www.marwelle.pl i
dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w
oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na
stronie.
5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich
dodanie do koszyka. Po dodaniu rzeczy do koszyka następuje ich
automatyczna rezerwacja na czas piętnastu minut.
6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku
„Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych
oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie. W celu złożenia Zamówienia należy poprawnie wypełnić
Formularz zamówienia.
7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane
osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane
lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich
poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia
wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych
danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na
podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do
weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie
uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
9. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
Internetowym.
10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego
wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie
zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści
Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
12. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży
wybranych przez niego Produktów. Klient otrzymuje automatycznie
potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego
Sprzedawcy.
13. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie
przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu
oferty Klienta i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży
Produktów.
14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.
15. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli
w przeciągu dwóch dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar.

 

PRE-ORDER

 

 

  1. Oferta dotycząca Towarów związanych z usługą Pre-order będzie znajdować się na stronie sklepu i zawierać będzie produkty oznaczone nazwą „pre-order”, które można zamówić, wraz z ich cenami i podstawową charakterystyką oraz zdjęciem

  1. Po dokonaniu wyboru Towaru Klient zostanie przekierowany w celu dokonania zapłaty. Wszystkie zamówienia preorder są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta.

  1. Dostawa Towaru zakupionego w przedsprzedaży może wynieść do 14 dni roboczych. Dotyczy to również zamówień, które są dostępne w sklepie, a zamówienie ich nastąpi łącznie z produktem dostępnym w przedsprzedaży to termin dostawy dla całego zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

  1. Klient jest uprawniony w każdej chwili do anulowania zamówienie złożonego poprzez usługę Pre-order. W takim wypadku Klient winien przesłać stosowne oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: sklep@marwelle.pl Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia woli.

 

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego w trybie pre-order (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).Klient otrzymuje zwrot za zakupiony produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia maksymalnie do 3 dni roboczych.

 

5. PŁATNOŚCI

1. Płatność za Produkt w Sklepie internetowym odbywa się:
a) płatnością w systemie Przelewy24,
b) płatnością w systemie PayPal
c) przelewem tradycyjnym na dane:
42 1050 1764 1000 0097 2434 0964
2. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia jeśli w
przeciągu dwóch dni roboczych klient nie dokona zapłaty za towar. Klient
obowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie wskazanym w Sklepie
internetowym. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do dokonania zapłaty wraz z wyznaczeniem
dodatkowego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art.
491 Kodeksu cywilnego.
6. DOSTAWA
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia.
2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby termin realizacji i wysyłki
zamówienia był jak najszybszy. Termin wysłania przez nas zamówienia
wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta
Zamówienia. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu
otrzymania zapłaty. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem
przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje
okres najdłuższy spośród przewidzianych o których konsument zostanie
powiadomiony.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za
pośrednictwem DPD. Koszty dostawy są dokładnie określone podczas
składania zamówienia i widoczne pod listą wybranych produktów. Całość
zapłaty klienta stanowi suma ceny wszystkich zamówionych produktów i
kosztu dostawy.
4. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.
5. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest
od rodzaju wybranego przez klienta sposobu dostawy i określana jest przez
regulaminy poszczególnych przewoźników.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi
istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez
przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail oraz poprzez
dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub
specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.

 

7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad
fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie
jest pełnowartościowy.
2.
3. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta,
będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych
w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu, Klient przesyła do Sprzedawcy
reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego
dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej
powstania, a także żądania Klienta w tym zakresie.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej
Produktu w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:
a) listownie, na adres: : Sklep Internetowy www.marwelle.pl prowadzony
przez DWIEKOBIETKI Marlena Grebin, na adres ul. Partyzantów 10/47 80-254
Gdańsk
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@marwelle.pl
c) wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.

 

8. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w
którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na
adres: sklep@marwelle.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sklep Internetowy
www.marwelle.pl prowadzony przez DWIEKOBIETKI Marlena Grebin, na
adres ul.Partyzantów 10/47 80-254 Gdańsk
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłanie
informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa do
odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia do którego, dołączony był gratis
promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W
przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych
rzeczy pomniejszonych o wartość gratisu – zgodnie z ceną gratisu.
6. Skutki odstąpienia od umowy
a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został
poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot
płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył
Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
b) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed
upływem tego terminu.
c) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu
Konsumentem w odniesieniu do umów m.in. w których Towarem jest rzecz
dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( art. 38 Ustawy o Prawach
Konsumenta)
d) Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez
Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
e) W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do
Sprzedawcy.
f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
g) Adres na który Klient dokonuje zwrotu towarów to:
Sklep Internetowy www.marwelle.pl prowadzony przez DWIEKOBIETKI Marlena
Grebin, na adres ul. Partyzantów 10/47 80-254 Gdańsk

 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi,
Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań
należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może
szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która
dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej
umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

10. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez
Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami
dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na
podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w
tym w celach handlowych i marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO)
Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest
Sprzedawca, to jest Marlena Grebin prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą DWIEKOBIETKI Marlena Grebin ul. Partyzantów 10/47 80-254
Gdańsk NIP:5911672830, REGON: 385254676
3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o
nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
www.marwelle.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach
wskazanych w pkt. 1 powyżej.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych
osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie
transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów
handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku
dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych
osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres
posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji
konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w
Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W
przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie
usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich
realizacji oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do
czasu cofnięcia zgody.
9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych
osobowych narusza przepisy prawa.
10. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania
analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania
materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań
Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na
udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa.
Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w
Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania
ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla
praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów
zawartych przed dokonaniem zmiany.
3. Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego
Regulaminu:
a) wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej Sklepu
internetowego oraz
b) Użytkowników posiadających Konto, za pośrednictwem wiadomości e-mail,
na podany przez niech adres.
4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma
prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez
usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w
dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Marleną Grebin
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DWIEKOBIETKI Marlena
Grebin ul. Partyzantów 10/47 80-254 Gdańsk NIP:5911672830, REGON:
385254676, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem
prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu
prowadzącego sklep internetowy.
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.